Přihlášení
Obsah stránky

Anotace grafu


Anotační editor

Každý vytvořený graf můžeme analyzovat   a svoji analýzu umístit přímo do grafu pomocí ANOTAČNÍHO EDITORU. Můžeme tak kreslit trendové linie, úrovně podpor a rezistencí, Fibonacciho úrovně, používat původní číslování pro Elliotovy vlny, psát do grafů různé texty a poznámky - to vše s jediným cílem - aby bylo možné se ke grafu vrátit dejme tomu za týden nebo za měsíc a aby uživatel měl zpětnou vazbu v tom, jak cenový vývoj u dané akcie nebo jiného cenného papíru vyhodnotil v minulosti. Navíc takto editované a anotované grafy lze publikovat ve formě KOMENTOVANÝCH GRAFŮ a ukázat svou analytickou práci ostatním. To může mít smysl například pro budoucího profesionálního poradce. Anotační editor se skrývá v prostředí grafického editoru pod funkcí  ANOTOVAT. Vidíme jej například na předchozím obrázku ve druhé horní liště.

Obrázek: Funkce anotačního editoru. V obrázku je možné provádět tyto úpravy:

 1. Psát nejrůznější texty - v rámečku nebo bez něj, texty mohou být různé velikosti.
 2. Kreslit geometrické obrazce pro zvýraznění - čtverce, obdélníky, trojúhelníky, kruhy.
 3. Zakreslovat rovné linie - horizonatální, vertikální a šikmé, s nastavitelnou tloušťkou a barvou
 4. Kreslit šipky - s nastavitelnou tloušťkou a barvou
 5. Používat tzv. "Pitchfork tool" k zakreslování cenových kanálů
 6. Zakreslit tzv. regresní kanál
 7. Použití Fibonacciho úrovní jak na ose cenové, tak časové, včetně extenze, tedy 1.618, 2.618 atd.
 8. Značení Elliotových vln - značení je v souladu s knihou Roberta Prechtera "The Elliot Wave Principle"
 9. Použití cenového markeru - pomocí této funkce můžeme velmi rychle opatřovat různá místa v grafu cenovkou
 10. Anotovaný graf lze vytisknout, vymazat, uložit a publikovat.
 11. Graf lze při práci zmenšit nebo zvětšit.


Pro popis všech funkcí anotačního editoru na serveru www.finecharts.com využiji prostřední grafického editoru a funkce anotace. Vlastní graf však pro přehlednost neobsahuje žádné ceny.


Obrázek: Funkce anotačního editoru - první část - aby byl obrázek přehledný, zahrnul jsem do něj jen polovinu funkcí.Seznam funkcí s popisem:

 • Zoom out - zvětší obrázek

 • Erase - funkce slouží k vymazání anotace

 • Save as image - anotovaný graf se uloží jako obrázek

 • Draw line - kreslení linií nejrůznějšího sklonu, délky, síly a barvy. K volbě síly čáry slouží panel s různými silami čar ve spodním řádku nástrojové lišty uprostřed lišty.

 • Draw circle - kreslení kruhů nejrůznější velikosti, síly okrajové linie, barvy a sytosti barvy. Kruh může být i vyplněný. K vybarvení kruhu slouží panel s odstíny šedé ve spodním řádku nástrojové lišty v pravé části lišty.

 • Place symbol - nástroj obsahuje symboly pro popis Elliotových vln, které definoval Robert Prechter ve své knize "Elliot Wave Principle".

 • Draw arrow - nástroj ke kreslení šipek ve formě linie s šipkovitým zakončením

 • Place time point - umožňuje kamkoliv do grafu umístit údaj o datu vztahující se k bodu v grafu, který si vybereme.

 • Vertical line - zakreslí vertikální linii přes jeden zvolený graf (jen hlavní graf nebo subgraf, ne všechny grafy). Linie má na okraji grafu zapsaný údaj o datu a času.

 • Repeating horizontal lines - zakreslí do grafu horizontální rastr, vzdálenost mezi liniemi si volí uživatel.

 • Fibonacci retracement - umožňuje zakreslit Fibonacciho úrovně návratu, tedy úrovně, kde by se mohla zastavit korekční vlna jdoucí proti nadřazenému trendu cenového vývoje. Mezi tyto úrovně patří tyto úrovně vyjadřující část délky předchozí vlny: 0.382 (tedy 38.2% délky předchozí vlny), 0.50, 0.618, 0.236 a 0,764, 0.786.

 • Fibonacci extension - podobně jako předchozí nástroj pracuje s Fibonacciho úrovněmi, avšak nepoužívá se pro stanovení pravděpodobného cenového cíle u korekčních vln jdoucích proti nadřazenému trendu, ale naopak u hybných vln (tedy vln hlavního trendu). Mezi trendovými vlnami existují určité délkové vztahy, velmi často jsou po sobě jdoucí vlny k sobě v poměrech 1.272, 1.618, 2.618. V knize Roberta Prechtera "Elliot Wave Principle" jsou popsány tyto základní vztahy mezi vlnami:

  • Vlna 5 bývá stejně dlouhá jako vlna 1

  • Délka páté vlny může být 1.618 násobkem vzdálenosti mezi počátečním cenovým dnem a vrcholem vlny 3

  • Délka třetí a páté vlny může dohromady být 0.618 násobkem vzdálenosti mezi počátečním cenovým dnem a vrcholem vlny 3 (prodloužená první vlna)

  • Délka páté vlny může být 0.382 násobkem vzdálenosti mezi počátečním cenovým dnem a dnem čtvrté (korekční) vlny

  • Délka páté vlny může být 0.618 násobkem vzdálenosti mezi počátečním cenovým dnem a dnem čtvrté (korekční) vlny

  • V A-B-C korekcích může být délka vlny C 1.618 násobkem délky vlny A.

 • Fibonacci retracement a Fibonacci extension mají své nástroje i pro použití na časové ose (horizontální směr)

 • Auto support resistance vykreslí horizontální linii, jejíž barva se mění v závislosti na tom, zda se cena v určitém časovém okamžiku nachází nad nebo pod touto linií. Pokud se cena nachází pod touto linií, pak tato linie funguje jako rezistence při případném růstu. Je proto zakreslena červeně. Pokud se aktuální cena nachází nad linií, funguje linie jako podpora a je znázorněna zeleně.

 • Diff horizontal - nástroj vypočte počet period mezi počátečním a koncovým bodem. To je velmi užitečné při hledání časových zákonitostí mezi vývojovými cenovými vlnami. Mezi vlnami existují určité vztahy, vlny podléhají cyklickému vývoji. Proto jsou často jednotlivé vlny stejně dlouhé nebo podléhají vztahům vyplývajícím z Fibonacciho poměrů. Délky vln jsou často z hlediska počtu period Fibonacciho čísly - 8 let, 89 měsíců, 34 měsíců, 13 měsíců, 5 let, 21 měsíců (mezi Fibonacciho čísly platí základní vztah, kdy součet předchozích dvou čísel určuje číslo následující až do nekonečna- 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 8+5=13, 13+8=21 atd).Obrázek: Funkce anotačního editoru - druhá část


 • Zoom in - Zmenší graf

 • Print - vytiskne graf

 • Select and edit objects - označí již zakreslený prvek, se kterým chce uživatel znovu pracovat (po nějaké době)

 • Draw rectangle - kreslení obdélníků. K volbě síly čáry slouží panel s různými silami čar ve spodním řádku nástrojové lišty uprostřed lišty. Obdélníky mohou být i barevně vyplněné. K vyplnění se použijí nástroje z druhé spodnější lišty anotačního editoru.

 • Draw triangle - kreslení trojúhelníků. Obdobá předchozí funkce.

 • Place text box - dělání popisek do grafu. Popisky mohou být volné nebo v ríámečku. Rámeček může být nevyplněný nebo barevný s různou sytostí.

 • Place value point - v kterémkoliv místě hlavního grafu umožňuje definovat hodnotu grafu.

 • Horizontal line - zakreslí linii přes celý graf, na pravém okraji zapíše hodnotu linie. Lze zvolit barvu, sílu a typ linie (např. přerušovanou) .

 • Global vertical line - zakreslí svislou linii přes všechny grafy a subgrafy v okrajové části s údajem o datu a čase.

 • Repeating vertical lines - vytvoří rastr svislých linií podle definice uživatele.

 • Pitchfork tool - nástroj vykreslí tři rovnoběžné linie do grafu, tyto linie definují úrovně podpor a rezistencí. Pomocí tohoto nástroje můžeme definovat hypotetický cenový kanál v počátečních stádiích trendu. K tomu ale potřebujeme definovat tři významné body - pravděpodobný cenový vrchol nebo dno (počáteční bod), a dva body spojené s první korekční vlnou .- tedy cenový vrchol č. 1 a cenové dno druhé korekční vlny.

 • Fibonacci retracement - pro časovou osu - tento nástroj se nepoužívá jen pro vyhodnocení cenového vývoje, ale i pro stanovení vztahu mezi jednotlivými vlnami. Jednotlivé vlny bývají například stejně dlouhé nebo je jejich délka ve vztazích odpovídajících některému z Fibonacciho poměrů nebo násobků.

 • Fibonacci extension - nástroj pro vyhodnocování časových vztahů mezi jednotlivými vlnami (na horizontální ose času).

 • Linear regression - vykreslí aproximaci cenového vývoje mezi definovanými krajními časovými body (v grafu definované uživatelem). Regresní přímka je vypočtena metodou nejmenších čtverců. Vedle hlavní regresní přímkly jsou v grafu znázorněny dvě okrajové linie odpovídající rozptylu hodnot za daný časový úsek (směrodatné odchylky). Funkci lineární regrese lze podobně jako Pitchfork tool použít k vykreslení cenových kanálů.

 • Diff vertical - užitečný nástroj sloužící ke zjištění délky vývojové vlny a následnému stanovení cenových cílů u právě se vyvíjející vlny. Základem využití ke stanovení cenových cílů je předpoklad, že jednotlivé cenové vlny mohou být stejně dlouhé, což bývá dost typický případ pro vlnu 1 a vlnu 5. Pokud tedy známe délku vlny 1, můžeme odhadnout délku vlny 5.

 • Simple arrow - jednoduchá kompaktní šipka s mnoha možnostmi využití.


Jakmile uživatel provede všechny anotace, které má v úmyslu udělat, musí anotace uložit. K tomu slouží tlačítko TOOLS v pravém horním rohu anotačního editoru. Pod tímto tlačítkem se skrývají další tři volby - ULOŽIT, ULOŽIT JAKO a PUBLIKOVAT.

Tlačítkem ULOŽIT uložíme stávající anotaci do již existujícího grafu v nějakém adresáři. Pomocí tlačítka ULOŽIT JAKO uložíme anotovaný graf pod jiným názvem do adresáře, který si vybereme.

Tlačítkem PUBLIKOVAT uložíme anotaci do PUBLIKOVANÉ ANALÝZY, pokud provádíme její úpravu.


Následující dva obrázky ukazují, jak jednotlivé nástroje v praxi vypadají.


Obrázek: Nástroje anotačního editoru - první část


Obrázek: Nástroje anotačního editoru, druhá část


Poslední aktualizace: 14.6.2011