Grafy a jejich tvorba


Grafy můžeme tvořit v sekci GRAFY nebo prostředí MÝCH ADRESÁŘŮ, což je podsekce MOJE FINECHARTS
Formulář pro zadání parametrů grafu a technickou analýzu se skládá ze dvou sekcí a nástrojové lišty.Obecné nastavení

Sekce obecné nastavení obsahuje následující pole:
 • pole symbol může obsahovat 
  • symbol, např. AAPL
  • dvojici symbolů oddělených dvojtečkou, např. zadáním AAPL:MSFT se zobrazí poměrový graf
  • dvojici symbolů oddělených znakem minus, např. zadáním AAPL-MSFT se zobrazí rozdílový graf
  • dvojici symbolů oddělených znakem plus, např. zadáním AAPL+MSFT se zobrazí součtový graf
  • do pole symbol však můžeme zadat i různé virtuální symboly, jako jsou market breadth indikátory , COT reporty nebo údaje o operacích US centrální banky FED nebo ceny českých podílových fondů.
 • pole perioda slouží k volbě rozlišení datové řady, která se použije pro výpočet a pohybuje se od minut až po měsíce

Obrázek: Volba symbolu: V pozadí je obrázek se zvoleným symbolem $CURRIDX.ADV,  což je počet rostoucích symbolů v dané skupině měnových párů (základ pro řadu market breadth indikátorů, sám o sobě market breadth indikátor). Symboly jsou rozděleny podle příslušnosti k jednotlivým trhům.


 •   Pole rozsah definuje, jakým způsobem zadáme časové vymezení grafu. Můžete si vybrat z několika možností. Pokud zvolíte POSLEDNÍCH N PERIOD,  pak se graf bude automaticky doplňovat , vpravo bude přibývat nová perioda a jedna perioda bude vlevo ubývat. Pokud zvolíte DATUM OD DO , pak bude graf statický, nové aktuální periody se nebudou doplňovat.Tvorba vlastních grafů

Tvorba vlastních grafů znamená pro uživatele možnost tvorby podkladů pro vlastní analýzu. Náš grafický editor je tím nejlepším, co si lze pod tímto názvem představit. Umožňuje všechny možné běžné standardní funkce obvyklé u jiných podobných editorů, avšak navíc má řadu nových funkcí, které jiné editory nenabízejí:

 1. Vkládání nejrůznějších grafů do jednoho okna
 2. Více časových rámců v jednom grafu - lze kombinovat ceny a indikátory 15-minutové, hodinové, denní atd. Tato funkce umožňuje úplně jiný pohled na trhy. Vše se tím zjednodušuje a uživateli se nemůže stát, že by nějaký časový rámec opomenul a obchodoval tak proti nadřazenému trendu. 
 3. Kombinace cen akcií, akciových indexů, měn, cen podílových fondů, COT reports a market breadth indikátorů v jednom grafu - je to sice teoretická možnost, ale možná budete chtít porovnat cenový vývoj u Vašeho oblíbeného podílového fondu s akciovým indexem. Zde máte možnost.
 4. Rozbor COT reports - náš grafický editor umožňuje porovnat ceny určitého akciového indexu, dluhopisu  nebo komodity s významným sentiment indikátorem - pozicemi obchodníků na futures trzích obsaženými ve zprávě COT report. 
 5. Ceny lze zadávat jako podíly dvou symbolů a porovnávat tak výkonnost například ceny stříbra s cenou zlata. To je důležitý nástroj při rozhodování o tom, zda je lepší investovat do zlata nebo do stříbra nebo třeba do dluhopisů resp. akcií.
 6. Ceny lze zadávat jako inverzní. Opačný pohled na cenu včetně příslušných vypočtených indikátorů někdy lépe umožňuje vyhodnotit dění na trzích. 
 7. Indikátor lze vytvořit z jiného aktiva, než máme zadáno v hlavním grafu - stačí do okénka pro cenu přímo v editoru  pro volbu indikátoru napsat jiný symbol, než který se nachází v hlavním grafu.
 8. Možnost využít netradiční časové rámce - 180 a 240 minut a dále 3 dny  a 2 týdny. 
 9. Využití rozdělení objemu nakladný a záporný v objemových indikátorech. Kladný objem je objem, který je spojený s cenovým růstem. V tomto smyslu se jedná objem , kdy obchod proběhl za cenu požadovanou prodávajícím, tedy za cenu ASK. V některých případech, kde nemáme k dispozici "tick" data, jsme použili minutový objem spojený s růstem ceny. Záporný objem je objem spojený s cenovými poklesy. V našem případě je to objem spojený s obchody, které proběhly za cenu BID nebo u minutových dat s poklesy ceny. Toto dělení má smysl zejména u grafů 180 minutových a delších, zejména pak denních. U kratších to valného významu nemá. KLadný objem tedy eliminuje z celkového objemu ty okamžiky, kdy celkový objem by uživatele spíše zmátl. Jedná se například o situaci, kdy po dlouhém cenovém růstu objem za celý den neklesá, a cena stále mírně roste. Ale u intradenních cen se projevují nezvratné příznaky distribuce - silné nenadálé poklesy ceny, po kterých je zase cena "vyhnána" nahoru. Uživatel denních cen a klasických objemových indikátorů nepozná problém, pokud se řídí klasickými principy technické analýzy, totiž divergence objemu od ceny. Teprve pokles objemu během cenového růstu je považován za špatné znamení. Nenadálé intradenní cenové poklesy nikoliv, protože ty se u denních cen nemají jak projevit - pokud nepoužijeme rozdělení na kladný a záporný objem. Toto rozdělení způsobí, že během dne se silným intradenním poklesem ceny se kladný objem silně sníží. To je negativní signál. 
 10. Možnost zadávat cenu jako součet nebo rozdíl dvou symbolů . To má smysl zejména u objemových symbolů jako například COT reports nebo údajů z US centrální banky (POMO operace atd). 

      

Tyto funkce dělají z našeho editoru jeden z nejlepších dostupných na světovém trhu. Začneme však nyní vysvětlovat funkčnost od těch základních funkcí. Stručně řečeno: V grafickém editoru si utvoříte cenový graf nějaké akcie, komodity, indexu, podílového fondu nebo měny, k ceně přidáte indikátory - cenové, objemové, market breadth nebo indikátory vytvořené z COT reports, můžete využít všechny možné časové rámce od minutového až po měsíční ceny, výsledný graf si můžete okomentovat svými poznámkami, do grafu lze vložit trendové linie a další prvky a pak jej uložit ve vlastním adresáři. Celý adresář s grafy pak můžete publikovat - pokud chcete, aby ostatní uživatelé viděli Váš pohled na vývoj na trzích. 


Obrázek: Zde je pohled na prostředí našeho grafického editoru. V horní části lze zadat symbol, zvolenou periodu (zda jedna hodnota bude vypočtená za měsíc, týden, den, hodinu, minutu atd.), rozsah grafu (definice časové osy), dále je zde tlačítko ZPĚT  a UPDATE. Poslední jmenované aktualizuje graf podle posledního zvoleného zadání. Druhá nižší lišta nad grafem  obsahuje funkce pro práci se šablonami (vzory grafického řešení grafu), funkce pro ukládání a anotace a pro přidávání druhotných grafických oken nad graf nebo pod něj. Funkce pod grafem se týkají předvoleb pro řešení typu grafu, jeho velikosti, vnitřního uspořádání a některých dalších funkcí - viz dále.Vlastnosti grafu

 • Z hlediska typu grafu lze zvolit z několika možností. Základní volbou pro akcové grafy je svíčkový graf. Lze však také zvolit graf liniový, plošný nebo hidden. Skrytá cena (hidden)má význam tehdy, pokud byste například chtěli vypočítávat indikátory z akciového indexu, ale cenu měli umístěnou ve vedlejším grafu, kdežto v hlavním grafu pro větší přehlednost byste měli více indikátorů z více časových rámců nebo třeba symboly pro COT reporty. 
 • Velikost grafů - je to na osobním výběru uživatele. Pro publikaci grafů doporučujeme velikost 850 x 450 pixelů. Mnoho uživatelů používá menší monitory.
 • Extra mezera - umožňuje zvolit velikost místa v grafu vpravo od posledního cenového bodu. To má smysl při tvorbě anotací - tedy umísťování poznámek a různých grafických prvků přímo do grafu a projekci do budoucna.
 • Logaritmická osa - je to alternativa ke klasické aritmetické ose. Zatímco u aritmetické osy je znázorněna vlastní cena, u logaritmické osy je to logaritmus ceny. Výsledek je to, že u aritmetické osy mají například stejnou vzdálenost od sebe cenové značky 100-200 a 200-300, u logaritmické osy avšak tyto hodnoty budou od sebe vzdáleny rozdílně a stejně vzdáleny budou cenové značky odpovídající stejné procentuelní vzdálenosti, například 50 - 100 (přírůstek 100%)  a 500 - 1000 (přírůstek také 100%). Logaritmická osa má využití především u dlouhodobých grafů.
 • Inverzní osa, mřížka a barvení grafu - bude popsáno dále
 • Body - zaškrtnutím této volby se spojitý liniový graf změní v soustavu spojených bodů, kde každá perioda je zvýrazněna jako bod.
 • Cenová značka - touto volbou budou v grafu okótovány nejvýznamnější cenové vrcholy a dna.              Obrázek: Další funkce grafického editoru - zde jsou vidět přehledně možnosti, které uživatel má při zadávání vlastností grafuObrázek: Funkce grafického editoru:

 • Barvení grafu - zaškrtnutím získáme barevný graf (default), bez zaškrtnutí funkce je graf černobílý.
 • Funkce MŘÍŽKA - zaškrtnutím této funkce se objeví na pozadí grafu mřížová struktura - taková , jaká je u prvního grafu vysvětlivek funkčnosti grafického editoru. 


 • Funkce INVERZNÍ GRAF
  V některých případech může být žádoucí převrátit si cenový graf takříkajíc vzhůru nohama. Někdy je dobré podívat se na to, jak vypadají indikátory v obráceném stavu, abychom nepodlehli dojmu, že cena akcie se bude vyvíjet stále stejným směrem. Funkce INVERZNÍ GRAF  obrátí cenu podle funkce Inverzní cena = 1/Cena. Využitím stejné funkce se převrátí i objem, takže lze vypočítat všechny indikátory používané u normální ceny i objemu.

  Obrázek: Inverzní cena AAPL - porovnejte tento graf s grafem předchozím. • Funkce jedna osa - když vytváříme spolu s hlavním cenovým grafem i graf vedlejší s nějakým indikátorem, můžeme pro tento graf zvolit vzhled s vlastní časovou osou. To je i základní nastavení (default). Každý subgraf má tedy vlastní časovou osu. Avšak někdy je z důvodu přehlednosti nebo úspory místa (například při umísťování grafů do textu - články atd) lepší použít pouze jednu osu - tuto volbu získáme takovým způsobem, že zaškrtneme políčko pod hlavním grafem nazvané JEDNA OSA

  Obrázek:  Defaultní nastavení - pod každým grafem jedna časová osaObrázek: Existuje jen jedna časová osa, políčko JEDNA OSA  je zaškrtnuté.
Tvorba grafů ze šablon, jejich ukládání do adresářů u živatele

S grafy můžeme provádět řadu věcí. Můžeme je ukládat, načítat, používat jako šablony, anotovat. 

 • Funkce ŠABLONA
  Pro práci se šablonou slouží tři funkce.
  • ULOŽIT NASTAVENÍ JAKO ŠABLONU  tato funkce nám umožňuje připravit si určitý vzhled grafu s konkrétními indikátory, klouzavými průměry, časovými rámci atd., a uložit si tento formát na pozdější využití. Můžeme s jeho pomocí kdykoliv upravit vzhled určitého grafu.
  • NAČÍST ZE ŠABLONY -  umožňuje využití již vytvořených šablon. Z uložených šablon si vybereme jednu, kterou využijeme k úpravě aktuálního grafu. Jednotlivé šablony můžeme i vymazat, pokud nám přestane vyhovovat.
  • POUŽÍT (APLIKOVAT NASTAVENÍ NA GRAFY V ADRESÁŘI) - můžeme využít stávajícího formátu grafu v grafickém editoru jako šablony na všechny grafy nacházející se v adresáři, který si zvolíme.Obrázek: Při použití funkce ŠABLONY - NAČÍST se objeví okno, ve kterém je nabídka všech Vámi uložených šablon. Název šablony si volí sám uživatel. Křížek v pravé části umožňuje vymazání zvolené šablony.
 • Funkce NAČÍST GRAF Z ADRESÁŘE

  Při práci s grafickým editorem nemusíme vždy vytvářet pouze úplně nový graf, můžeme si vybrat již starší existující graf uložený v některém z našich adresářů a ten načíst do editoru a nadále s ním pracovat, jako s novým grafem.

Obrázek:Obrázek: Výsledek použití funkce NAČÍST Z ADRESÁŘE -  načtený graf. Na obrázku je odkaz na tlačítko POUŽÍT. Využitím této funkce změníme všechny grafy ve zvoleném adresáři na formát daný aktuálním grafem nacházejícím se v grafickém editoru. • Funkce POUŽÍT - v předchozím obrázku ukazuje šipka na tlačítko POUŽÍT. Při stisknutí tohoto tlačítka dostaneme nabídku nastavit formát všech grafů v některém adresáři podle formátu aktuálního grafu nacházejícího se v editoru. 

  Obrázek: Po zmáčknutí tlačítka POUŽÍT se objevilo interaktivní okno s nabídkou, které aspekty grafu mají být aplikovány na vybraný adresář. Můžeme u grafů změnit jen obecné nastavení, vlastnosti grafu, overlays uvnitř grafu (tedy např. linie klouzavých průměrů) a indikátory nebo můžeme nechat vybrané všechny aspekty (default) a změnit vše. Změna se projeví po použití tlačítka OK.


 • Funkce NAČÍST - tato funkce umožňuje vybrat si určitou akcii z některého z adresářů uživatele a načíst ji do okna grafického editoru. S grafem pak můžeme nadále pracovat tak, jak potřebujeme. Výsledek práce můžeme znovu uložit.
 • Funkce ANOTOVAT - tato funkce umožňuje vkládání různých popisek a grafických symbolů manuálně vytvořených uživatelem přímo do grafu - jako jsou trendové linie, Fibonacciho úrovně, značení Elliotových vln atd. Funkčnost je rozsáhlá, takže je popsána v samostatné kapitole zde. 


Jak vlo žit indikátor do grafu

Vkládat indikátory je možné do kteréhokoliv okna - i do hlavního okna obsahující cenový graf. Stejně tak je možné vkládat cenu do vedlejších oken, vložit více cen do hlavního okna, vložit více indikátorů do vedlejšího okna, používat více časových rámců v jednom grafu.

Obrázek: Umístit do grafu indikátory nebo tzv. overlay (klouzavé průměry atd) můžeme pomocí tlačítka nacházejícího se v pravém horním rohu každého grafu.


Po rozkliknutí tlačítka se objeví další nabídka - viz další obrázek.

Obrázek: Nabídka overlays - můžeme si vybrat z celé řady klouzavých průměrů vypočtených z uzavírací ceny :

 • SMA = aritmetický (jednoduchý) klouzavý průměr
 • EMA = exponenciální klouzavý průměr
 • DEMA= dvojitý exponenciální klouzavý průměr                                                                                                   Výpočet:  DEMA= 2* EMA(Close, Nper)- EMA(EMA(Close, Nper),Nper)
 • TEMA = trojitý exponenciální klouzavý průměr , výpočet: TEMA = 3*EMA(Close,Nper)- 3*EMA(EMA(Close,Nper),Nper)+3*EMA(EMA(EMA(Close, Nper),Nper),Nper)
 • WMA = weighted moving average
 • KAMA = klouzavý průměr vyvinutý Perry Kaufmannem, přizpůsobuje výpočet volatilitě
 • SAR = Parabolic SAR , indikátor vyvinutý Wellesem Wilderem
 • BBANDS % Bollinger Bands
 • LINREG = lineární regrese vypočtená z uzavírací ceny
 • CLOSEPRICE = uzavírací cena - pomocí této funkce můžeme do grafu vkládat další ceny jiných symbolů
 • AVGPRICE
 • MIDPRICE
 • MIN = minimální cena
 • MAX = maximální cena
Okno PARAMETR  umožňuje nastavení výpočtové délky - z kolika period bude indikátor vypočtený.Obrázek: Vedle typu indikátoru musíme zvolit i výpočtovou periodu. Výhodou našeho editoru je to, že lze kombinovat více výpočtových period. Do jednoho grafu tak lze umístit například klouzavé průměry vypočtené za 200 15-minutových period, 200 hodin i 200 dní.
Obrázek: Nabídka indikátorů. Indikátory jsou v prostředí Finecharts rozděleny do několika skupin. Hlavní a nejpočetnější skupinu tvoří klasické indikátory rozdělené do podskupin TREND, MOMENTUM, VOLUME, PRICE  a  OTHER.  Druhou skupinu tvoří indikátory v podskupině  INDIKÁTORY FINECHARTS.  to jsou indikátory vyvinuté Petrem Fialou používané v jeho analýzách. Další skupina - INDIKÁTORY FINECHARTS - MBI  jsou market breadth indikátory vyvinuté Petrem Fialou. Popisy těchto všech indikátorů se nacházejí v sekci VZDĚLÁVÁNÍ.  Poslední skupinou jsou indikátory určené pro zpracování COT reports. Jejich popis se nachází v sekci VZDĚLÁVÁNÍ - popisu COT reports. Indkátor nazvaný COMP jsou v podstatě dva vyhlazené stochastické kompozitní oscilátory (složené z dvou resp. čtyř stochastických oscilátorů- jejich součet), lze jej použít i na ceny akcií. Stačí trochu zaexperimentovat a vyzkoušet jej.Do grafu lze také vložit indikátor vypočtený z indikátoru. Vložíme jej pomocí okna FUNKCE NAD INDIKÁTOREM - viz další obrázek.

Obrázek: Funkce nad indikátorem - v tomto případě bychom vkládali indikátor Rate of Change vypočtený z dvaceti dní a vedle toho lineární regresi vypočtenou z Rate of Change ceny za 20 period.
Obrázek: Funkce nad indikátorem - výsledek - indikátory v grafu mají vlastní osu Y, která je skrytá. Lze je však vložit i do samostatného okna nad nebo pod hlavní graf.Pokud chceme do grafu umístit cenu jiné akcie, indexu nebo vlastně jakéhokoliv finančního instrumentu, pak k tomu využijeme funkce VLOŽIT INDIKÁTOR,  jmenovitě CLOSEPRICE. Další symbol ke vložení si vybereme ze seznamu symbolů nebo jej rovnou do příslšnéhookna vložíme. V tomto případě jsme chtěli porovnat vývoj ceny u ETF SPY (SP500) a futures kontraktu pro SP500 (další obrázek).

Obrázek: Vložení druhé ceny do grafuObrázek: Zde je výsledek vložení ceny druhého finančního instrumentu do hlavního grafu.
Tvorba podílového cenového grafu

Pro srovnání výkonnosti dvou finančních instrumentů používáme poměr obou cen. Stejně tak poměry některých cen jsou důležitým sentiment indikátorem (například NDX100 ku SPX500 nebo GOLD ku XAU atd).

Na obrázku avšak vidíme nejen tato tlačítka, ale i další možnosti editoru, jako je možnost zadat cenu do hlavního okna jako podíl dvou cen - v tomto příkladě to byl poměr GDX:SPY. Všechny indikátory a výpočty jsou pak provedeny z tohoto poměru.

Obrázek: Podíl dvou cen Vedle podílového cenového grafu můžeme vytvořit i rozdílové grafy nebo součtové grafy. Součtový graf má význam zejména při práci s COT reporty nebo market breadth indikátory.

Obrázek: Součet počtu měn rostoucích v dané periodě a počtu měn, které se nacházejí v oblasti svých cenových maxim. Jedná se o ukazatele vstupující do některých market breadth indikátorů, avšak oba ukazatele jsou samy o sobě market breadth indikátory.  V horní části grafu je měnový pár EURUSD. Tyto ukazatele jsou vytvořeny z měnových párů jako je AUDUSD, AUDJPY, EURUSD, EURJPY - tedy těch párů, které vykazují během příznivých období pro kapitálové trhy, zejména ty akciové, tendenci k růstu, stejně jako akcie.  Tento obrázek je trochu nepřehledný. Když ale grafu ponecháme jen lineární regresi za 63 dní  vytvořenou ze součtové křivky, obrázek se velmi změní a může sloužit jako indikátor směru trendu například pro měnový pár EURUSD - viz další obrázek.


Obrázek: Stejný obrázek jako v předchozím případě, pouze hlavní součtový ukazatel ADV+HHV (advances + new max)  je skryt. Podobně bychom součtové funkce mohli využít při aplikaci na COT reporty - například si sečíst Net Short Commercials pro zlato a pro stříbro.Poslední aktualizace: 14.6.2011