Přihlášení

Publikované analýzy


Publikované analýzy tvoří vedle článků hlavní publikační platformu stránek www.finecharts.com. Slouží ke sdílení informací mezi uživateli. Na rozdíl od článků jsou přímo zaměřeny na analýzu cen akcií a mají tedy jednu zásadní výhodu: Ceny v grafech se neustále automaticky aktualizují, grafy jsou tedy stále aktuální, na rozdíl od jednorázových článků. To je velmi výhodné v případě, kdy autor analýzy komentuje neustále stejné grafy, tedy například vývoj cen akciových indexů nebo komodit.


Jedna publikovaná analýza je v podstatě soubor grafů, který může být opatřen komentáři autora, ale může zůstat také bez komentářů. Grafy mohou ukazovat ceny akcií, komodit, dluhopisů, indexů, měnových párů. Mohou ale znázorňovat i další data - například vývoj pozic obchodníků na futures trzích (COT reports) nebo aktivity americké centrální banky (POMO operace, Security lending TOMO operace).


Každý uživatel má možnost nejen číst publikované analýzy jiných uživatelů v sekci PŘÍSPĚVKY UŽIVATELŮ , může sám takovou analýzu zpracovat a publikovat. Není třeba se toho bát. V nejjednodušším případě lze zveřejnit jen soubor grafů bez jakýchkoliv popisků a komentářů.


V dalším textu projdeme postupně tvorbu analýzy, možnosti při následné údržbě i informace důležité pro konzumenty - čtenáře.


Vytvoření nové analýzy


Novou analýzu můžeme nejjednodušším a nejpraktičtějším způsobem vytvořit v sekci MOJE FINECHARTS / MOJE PŘÍSPĚVKY.

Obrázek 1: Prostředí podsekce MOJE PŘÍSPĚVKY .Modrými obdél níčky jsou zvýrazněny sekce, ve kterých se uživatel nachází. Na obrázku vidíme několik vytvořených a zveřejněných analýz jednoho autora. Úplně vlevo u názvů jednotlivých analýz se nachází zelený symbol otevřeného zámku - znak toho, že analýza je publikovaná. Kdyby zde byl znázorněn symbol červeného zavřeného zámku, znamenalo by to, že analýza ještě není publikovaná - že si ji její autor pouze rozpracoval. Kromě toho se na stránce nachází údaj o počtu grafů v každé analýze, počtu reakcí (diskusních příspěvků), hodnocení čtenářů. Poslední dvě tlačítka umožňují analýzu buď EDITOVAT , nebo ODSTRANIT . Analýzu je možné odstranit jen do doby, dokud nedostane první hodnocení.


V pravé čá sti obrázku vidíme tlačítko VYTVOŘIT NOVU ANALÝZU . Po kliknutí na toto tlačítko se přímo dostaneme do prostředí tvorby nové analýzy.


Obrázek 2: Založení nové analýzy- po kliknutí na tlačítko Vytvořit novou analýzu se objeví vstupní formulář umožňující přidávat grafy nebo celé adresáře ze sekce MOJE ADRESÁŘE . První krok, který bychom měli učinit, je pojmenování analýzy. Pro lepší orientaci čtenářů bychom měli krátce popsat, čeho se analýza týká. Musíme také definovat TEMATICKÝ OKRUH . Zařazení analýzy mezi některý z tematických okruhů (akcie, komodity, dluhopisy, měny, fondy) umožní čtenářům lépe Váš příspěvek najít, pokud budou příspěvky filtrovat. Rozpracovanou analýzu můžeme kdykoliv uložit pomocí tlačítka ULOŽIT JAKO KONCEPT nacházejícího se vlevo dole. Nový soubor se tak díky tomu objeví v seznamu analýz v sekci uživatele MOJE FINECHARTS / MOJE PŘÍSPĚVKY / PUBLIKOVANÉ ANALÝZY. Neobjeví se však v sekci P ŘÍSPĚVKY UŽIVATELŮ / PUBLIKOVANÉ ANALÝZY mezi zveřejněnými analýzami. Aby se rovnou objevil mezi publikovanými soubory grafů, museli bychom použít tlačítko ULOŽIT A ZVEŘEJNIT .
Je třeba zmínit ještě jednu důležitou věc: To, že můžeme do analýzy přidávat grafy z nějakého adresáře nebo dokonce všechny grafy z určitého adresáře neznamená, že se jedná o odkaz (nebo nějaký klon) daného grafu či adresáře. Grafy zveřejněné v sekci PUBLIKOVANÉ ANALÝZY si žijí naprosto svým vlastním životem, jsou nezávislé. Můžeme je posléze upravovat a anotovat nezávisle na sekci MOJE ADRESÁŘE. Taktéž grafy můžeme přidávat rovnou v prostředí grafického editoru, ne z MÝCH ADRESÁŘŮ .


Předpokládejme tedy, že jsme zpracovali vstupní údaje a pomocí funkce PŘIDAT NOVÝ GRAF jsme do nově vznikajícího souboru grafů (analýzy) umístili dva grafy.


Obrázek 3: Funkce PŘIDAT NOVÝ GRAF   nás dostane do prostředí grafického editoru, kde si můžeme nadefinovat parametry grafu - pro jaký symbol, jaký časový rámec, indikátory atd. Když graf zpracujeme a klikneme na tlačítko VLOŽIT v pravém horním rohu, importujeme graf do naší analýzy. Stejně tak můžeme postupovat s dalšími grafy.Až umístíme do analýzy všechny grafy, které jsme chtěli, můžeme rozpracovanou analýzu uložit jako koncept (viz předchozí popis funkcí).


Obrázek 4: Analýza uložená jako koncept se objeví na prvním místě seznamu analýz uživatele v sekci MOJE FINECHARTS / MOJE PŘÍSPĚVKY / PUBLIKOVANÉ ANALÝZY. Nová analýza je opatřena symbolem červeného zámku na znamení toho, že není ještě zveřejněná. Analýzu v této fázi můžeme kdykoliv vymazat pomocí tlačítka se symbolem křížku (pravý okraj obrázku). Druhým tlačítkem zprava na řádku s názvem analýzy (symbol tužky) můžeme analýzu znovu editovat - tedy přidávat nebo ubírat grafy, měnit vlastnosti grafu, psát komentáře.


Předpokládejme tedy, že máme v rozpracované analýze umístěny dva grafy. První graf je graf Net Short Commercials pro zlato + cena ETF GLD (zlato), druhý graf představuje vůdčí akcii pro zlaté akcie Newmont Mining (NEM). Rozhodli jsme se, že analýzu budeme editovat (pomocí symbolu tužky- viz předchozí obrázek).


Obrázek 5: Editace rozpracované analýzy - na obrázku vidíme, že každý graf umístěný v analýze je očíslován podle pořadí, autor může každý graf pojmenovat a ve velkém okně nad grafem může přidat komentář k vývoji. Vlevo nahoře pod číslem každého grafu jsou tři tlačítka umožňující anotaci grafu ( UPRAVIT ), vymazání grafu ( ODSTRANIT ) a upravit vlastnosti grafu - tedy přidat nebo ubrat indikátory atd. ( ZMĚNIT GRAF ).Obrázek 6: Použití funkce ZMĚNIT GRAF - tímto tlačítkem se dostaneme do prostředí grafického editoru, kde můžeme měnit vlastnosti grafu. Pro vložení upraveného grafu zpět do analýzy použijeme tlačítko VLOŽIT v pravém horním rohu.
Obrázek 7: Použití funkce UPRAVIT GRAF - toto tlačítko nás dostane do prostředí anotace grafů. Můžeme do grafu vkládat nejrůznější symboly nacházející se v anotačním editoru. Uložením grafu po ukončení úprav se dostaneme zpět do prostředí analýzy.

Pokud jsme tedy upravili všechny grafy podle svých představ, můžeme nyní celou analýzu ULOŽIT A ZVEŘEJNIT . Tím se tato analýza objeví na prvním místě mezi zveřejněnými analýzami v sekci PŘÍSPĚVKY UŽIVATELŮ . Navíc původně červený symbol zámku v sekci MOJE FINECHARTS/ MOJE PŘÍSPĚVKY se změní na zelený- příznak zveřejnění.


Obrázek 8: Nově zveřejněná analýza v sekci MOJE PŘÍSPĚVKY
Obrázek 9: Nově zveřejněná analýza v sekci PŘÍSPĚVKY UŽIVATELŮ / PUBLIKOVANÉ ANALÝZY.
Obrázek 10: Otevřená analýza v sekci PŘÍSPĚVKY UŽIVATELŮ - každý čtenář, který otevře áš příspěvek, vidí všechny prvky ve Vaší analýze. V pravém sloupečku má jednak informace o autorovi (které si každý autor definuje v sekci MOJE FINECHARTS / PROFIL UŽIVATELE), jednak zde jsou všechny názvy jednotlivých grafů umístěné pod sebou. To má tu výhodu, že čtenář si může mezi množstvím grafů vybrat jen ty konkrétní, které chce shlédnout. U dvou grafů tato funkce není nijak důležitá, pokud však bude grafů padesát, pak to zajisté smysl má. Proto bude důležité, aby autor grafy pojmenoval, protože pak čtenáři vidí, co se za grafy skrývá.
Obrázek 11: Jiný příklad PUBLIKOVANÉ ANALÝZY se seznamem grafů v pravém sloupci.
Jako poslední zbývá dodat, že čtenáři mohou ohodnotit jednotlivé grafické analýzy a mohou připojit také svůj komentář.

Obrázek 12: Formulář pro diskusní příspěvky a ohodnocení analýzy se nachází na konci každé publikované analýzy (souboru grafů).Poslední aktualizace: 13.6.2011