Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky – poskytování datových internetových služeb

Úvodní informace:

Datové služby poskytuje fyzická osoba RNDr. Petr Fiala, Babice nad Svitavou 321, 66401, ČR, IČ 11473266. Internetová doména finecharts.com a finecharts.cz je vlastněná Petrem Fialou.

 1. Dohoda: Domény finecharts.com a finecharts.cz a všechny s nimi související stránky (dále jen Finecharts) jsou vlastněny a provozovány subjektem: Petr Fiala, Babice nad Svitavou 321. Přístupem na Finecharts a jejich využíváním stvrzujete, že souhlasíte se všemi podmínkami stanovenými v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 2. Přesnost informace:  Veškeré informace na těchto stránkách jsou míněny pro zábavné a vzdělávací účely uživatele. Jakkoliv informace na stránkách obsažené jsou tvůrci stránek nabízeny jako korektní a správné, žádná z infomací obsažených na stránkách by neměla být uvažována jako jediný spolehlivý zdroj informací pro tvorbu investičních rozhodnutí. Finecharts.com je distributor prvotních informací poskytnutých třetími stranami. Žádná z informací na těchto stránkách nemůže být garantována jako úplná, přesná a zcela časově správná. Finecharts a jeho partneři a poskytovatelé dat nepřebírají zodpovědnost za přesnost a správnost jakéhokoliv názoru, rady nebo stanoviska učiněného kýmkoliv na stránkách Finecharts může kdykoliv učinit změny v systému stránek a služeb obsažených na stránkách.
 3. Disclaimer: Finecharts neprovádějí žádná doporučení o vhodnosti jakýchkoliv informací nebo služeb obsažených na těchto stránkách pro jakýkoliv účel. Všechny informace a služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jako dostupné“ bez jakékoliv garance vyjádřené nebo implikované z hlediska použitelnosti informací na stránkách pro jakékoliv záměry či účely jiné, než ty, které jsou vyjádřené v odstavci 2 (zábavné a vzdělávací účely). Finecharts nemůže zaručit, že informace budou úplné , správné a nepřerušené a že servery Finecharts  jsou prosty počítačových virů nebo jiného škodlivého obsahu.
 4. Omezení odpovědnosti: Za žádných okolností nejsou finecharts a jeho majitelé, zaměstnanci, obchodní zástupci nebo partneři odpovědní za jakoukoliv přímou nebo nepřímou, náhodnou, sankční nebo jinou škodu, včetně poplatků za využití právních služeb, která vznikne jako následek činnosti vyplývající z použití nebo nesprávného použití jakýchkoliv informací obsažených na stránkách Finecharts. Při nespokojenosti se službami Finecharts nebo podmínkami používání stránek má klient možnost přestat stránky využívat. Kdyby přesto Finecharts  nebo poskytovatelé dat (třetí strany) byly shledáni zodpovědnými v souvislosti s obsahem informací na stránkách, jejich společná zodpovědnost je v takovém případě limitována a náhrada nepřevýší výši poplatků zaplacených klientem za používání služeb Finecharts  v měsíci, během kterého událost, která vedla k odpovědnosti Finecharts, vznikla.
 5. Investiční rozhodnutí: Uživatel si musí být vědom, že přejímá veškeré riziko spojené s investičními rozhodnutími jím učiněnými na základě informací obsažených na těchto stránkách. Provozovatelé ani zaměstnanci a vývojoví pracovníci serveru Finecharts nejsou žádným způsobem zaangažováni na nákupu nebo prodej jakéholiv cenného papíru. Na druhé straně avšak mohou být aktivními investory a mohou mít otevřené obchodní pozice v kterémkoliv z investičních instrumentů zmíněných na těchto stránkách. Předtím, než učiníte investiční rozhodnutí, bylo by vhodné kontaktovat svého brokera nebo finančního poradce a ověřit si informace získané z obsahu stránek Finecharts.
 6. Omezení v používání: Všechny materiály publikované Finecharts včetně grafů, obrázků, ilustrací, informací o cenách a newsletterů jsou předmětem právní ochrany (copyright) a jsou vlastněny provozovatelem Finecharts nebo třetími stranami (poskytovateli dat). Informace obsažené na stránkách můžete získávat pouze manuálně a ne pomocí programu nebo jakkoliv automatizovaně (např. pomocí maker či robotů).
 7. Omezení licence: Udělujeme povolení k používání obsahu stránek Finecharts s podmínkou, že poznámka o copyrightu se objeví na všech kopiích a informace budou využity pro infomativní a nekomerční účely. Žádná z použitých informací nesmí být žádným způsobem upravena. Vyjma výše uvedených případů nesmí být žádná informace dostupná na stránkách Finecharts kopírována, reprodukována, republikována, distribuována, prezentována, přenášena formou uploadu, zasílána, překládána, měněna, vysílána neboli jakkoliv jinak využita. Informace nesmí být také použity k tvorbě odvozených dat a prací nebo redukovány na obsah v elektronicky šiřitelné formě, bez souhlasu Finecharts nebo našich dodavatelů dat (třetí strany).
 8. Links (propojení): Udělujeme povolení napojit obsah veřejných stránek na jiné html stránky, avšak externí napojení na stránky je zakázáno v případě obsahu na neveřejných (placených) částech stránek Finecharts. Na stránkách Finecharts se mohou nacházet odkazy na jiné veřejné html stránky, za jejichž obsah provozovatel serveru neodpovídá.
 9. Copyright: Kromě označených vyjímek, veškerý obsah stránek je předmětem Copyright 2008-2011 Petra Fialy. Všechna práva vyhrazena.
 10. Domény: Domény finecharts.com a finecharts.cz jsou domény vlastněné Petrem Fialou. Další názvy používané na stránkách mohou být také registrovanými obchodními značkami.
 11. Změna těchto obchodních podmínek: Finecharts si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění uživatelům změnit tyto obchodní podmínky , upravit ceník a další podmínky užívání služeb. Takové změny mohou být platné prakticky ihned, bez odkladu po zveřejnění zprávy o změně na stránkách Finecharts nebo po zveřejnění elektronicky prostřednictvím e-mailu. Každý uživatel služeb je sám osobně zodpovědný za pravidelné sledování změn v obchodních podmínkách a v ceníku. Využívání služeb webových stránek Finecharts  po změně znamená, že se změnou souhlasíte.
 12. Obecně: Tato dohoda je řízena právními předpisy České republiky. Tímto schvalujete jurisdikci a příslušnost Krajsého soudu v Brně pro všechna soudní podání vzniklá jako následek používání webových stránek Finecharts. Používání služeb Finecharts je tím neautorizováno v kterékoliv jurisdikci, která neumožňuje platnost všech podmínek obsažených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 13. Oddělitelnost: Jestliže by se prokázalo, že kterákoliv část těchto všeobecných obchodních podmínek je neplatná nebo neproveditelná z hlediska jejich uplatnění, pak neplatné nebo neuplatnitelné ujednání bude nahrazeno platným ustanovením, které bude v maximální možné míře odpovídat významu původního ustanovení. Zbytek smlouvy zůstává v platnosti.
 14. Úplná smlouva: Tato smlouva ustanovuje úplnou smlouvu mezi Vámi a Petrem Fialou týkající se webové stránky Finecharts nahrazuje všechna předchozí ujednání a návrhy, komunikaci v jakékoliv podobě mezi vámi a Petrem Fialou s ohledem na tyto webové stránky. Tištěná podoba této Smlouvy a jakýchkoliv dalších případných jiných obchodních ujednání bude přípustná v soudních nebo jiných administratitvních úkonech založených na plnění této smlouvy.
 15. Refundační politika: Neprovádíme za žádných okolností refundaci již uhrazených poplatků za využívání našich služeb. Předtím, než si kdokoliv objedná naše služby a zaplatí za ně musí potvrdit dialog, kterým automaticky potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami. Jako nerefundovatelné (nevratné) jsou tedy všechny platby za jakoukoliv objednávku včetně objednávek na mnoho měsíců předem a upgrade objednávky např. přestup ze zpožděných dat na real time data (živá nezpožděná data) .
 16. Uživatelské účty: Aby uživatel mohl využívat placených i neplacených služeb nabízených na Finecharts, musí si vytvořit uživatelský účet. Při vytváření účtu nebo úpravě profilu uživatele je nutné zadat přesné, pravdivé a úplné informace. Heslo ke svému účtu je uživatel povinen zabezpečit a uchovávat v tajnosti. Registrací uživatel souhlasí s tím, že bude výhradně odpovědný za veškerou činnost, ke které dojde v rámci jeho účtu na stránkách Finecharts. Při porušení Všeobecných obchodních podmínek ze strany uživatele, má provozovatel právo účet uživatele případně další související účty kdykoliv zablokovat aniž by měl povinnost o této skutečnosti uživatele informovat.

Všeobecné obchodní podmínky Petra Fialy jako autora newsletterů, analýz kapitálových trhů i obchodních tipů

 1. Uživatel stránek Finecharts (dále jen „uživatel“) akceptací těchto VOP bere výslovně na vědomí, že informace na těchto stránkách obsažené obsahují toliko osobní názory provozovatele těchto stránek a v žádném případě se nejedná o rady do jakých produktů, v jakém časovém horizontu a jakým způsobem investovat či naopak neinvestovat.

 2. Uživatel, s ohledem na výše uvedené, si je vědom, že informace, které zde získá, nejsou garantovány, nezajišťují žádný příjem, zisk či prospěch a je třeba je vykládat pouze jako názory provozovatele na určitou část obchodního prostředí, které však nemají charakter odborných porad či dokonce návodů k jednání.

 3. Pokud zákazník svým jednáním, byť založeným na informacích ze stránek Finecharts, utrpí finanční či jinou ztrátu, nemůže tuto uplatňovat na provozovateli těchto stránek ani na žádné z osob, která své příspěvky na tyto stránky umísťuje, žádnou škodu, ať již v podobě skutečné škody, ušlého zisku, přímé či nepřímé škody atd. Na tomto ujednání nic nemění ani skutečnost, že uživatel za přístup ke stránkám Finecharts či některým informacím na nich případně zaplatí či se zaváže zaplatit jakoukoliv platbu, jelikož tato platba není platbou za odbornou radu, nýbrž pouze odměnou za zajištění technického přístupu..

 4. Poskytovatel stránek Finecharts.com se nezavazuje poskytovat své služby v budoucnosti a je oprávněn provoz stránek kdykoliv omezit, přerušit, změnit apod.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

RNDr. Petr Fiala, který je provozovatelem a majitelem webových stránek www.finecharts.com a www.finecharts.cz tímto prohlašuje, že bude vždy respektovat a chránit soukromí uživatelů a že bude dodržovat všechny požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Shromažďování osobních údajů a jejich zpracování

Osobní údaje shromážděné na stránkách www.finecharts.com a www.finecharts.cz budou používány k provozu stránek a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas. Zaregistrováním se na stránkách finecharts.com nebo finecharts.cz dává uživatel provozovateli serveru Finecharts  souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Registrace: Aby uživatel mohl využívat placených služeb v rámci Finecharts, musí vyplnit registrační formulář. Během registrace jsou po uživateli požadovány informace zahrnující jméno, příjmení , adresu a e-mailovou adresu. Využíváme tyto informace jednak pro fakturaci našich placených služeb a jednak pro zajištění bezpečného přístupu na část privátní části stránek vymezené pro uživatele a pro možnost kontaktovat uživatele v případě výskytu problému.

Některé služby na stránkách Finecharts nabízejí uživatelům možnost zveřejnění určitých osobních údajů, které se objeví v jeho tak zvaném osobním profilu přístupném ostatním uživatelům a část z nich se může objevit i v dikuzních fórech. Část informací je povinná, týká se to těch uživatelů, kteří chtějí v rámci našich stránek publikovat články a analýzy. Je naším cílem, aby čtenáři těchto článků věděli základní informace o jejich autorovi. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním informací v osobním profilu (jméno, e-mailová adresa, foto autora a krátký text o autorovi), pak nebudete mít možnost na stránkách finecharts.com a finecharts.cz publikovat.

Cookies: Cookie je malý soubor umístěný na počítači uživatele a vázaný na informaci o uživateli. Používáme jak dočasné seanční ID cookies, tak trvalé cookies. V případě dočasného cookie – je používán pro ověření totožnosti uživatele. Jakmile jednou zavřete prohlížeč, cookie se vymaže. Trvalý cookie je malý textový soubor uskladněný na vašem počítači a sloužící ke kontrole toho, že každý rozesílaný newsletter obdržíte jen jednou. Navíc pokud má uživatel placený přístup, trvalý cookie zajišťuje, aby uživatelské jméno a heslo bylo uchováno v trvalých cookies a bylo možné automatické nalogování uživatele. Další použití spočívá v kontrole toho, aby nebyla zneužívána hlasovací práva. Jestliže znemožníte cookies, nebudete mít přístup do placených oblastí serveru.

Někteří z našich obchodních partnerů používají cookies na našich stránkách (např. reklamní partneři). Avšak v těchto případech nemáme žádnou možnost ovlivnit a kontrolovat použití těchto cookies.

Logovací soubory: Jako na většině webových stránek, i u nás používáme logovací soubory. Záznamy v v našich logovacích souborech zahrnují IP adresy, typ prohlížeče, poskytovatele internetové služby (ISP), odkazující stránky, výstupní stránky, typy platform, a datové známky. Používáme logovací soubory k řízení stránek, informace o provozu a počtech uživatelů jsou využívány pro plánovací účely a pro ověření, že naše všeobecné obchodní podmínky jsou dodržovány. IP adresy nejsou spojeny s informacemi v logovacích souborech takového rázu, že by to mohlo vést k odhalení identity uživatelů.

Newsletter: Jestliže si uživatel přeje dostávat naše newslettery, zasíláme je e-mailovou adresu. Uživatel avšak může kdykoliv službu zrušit.

Obchodní partneři: Používáme služeb společnosti zajišťující proces uhrazení plateb za služby prostřednictvím platební karty. Veškeré údaje o této společnosti a o jejich zásadách při ochraně osobních údajů najdete zde: http://www.globalpaymentsinc.com/Europe/czech/ .

Reklama třetích stran: Reklamy objevující se na těchto webových stránkách jsou doručovány k uživatelům prostřednictvím webových reklamních služeb našich reklamních partnerů. Informace o návštěvách uživatelů, jako například kolikrát zhlédli reklamu a je použita reklamními společnostmi k vyúčtování svých zákazníků. Je tedy možné, že v některých případech budeme sdílet statistické informace získané z provozu našich stránek s našimi obchodními partnery. Tyto údaje jsou však striktně anonymní a nejsou spojeny s žádnými konkrétními údaji o jednotlivých uživatelích (například počet denních přístupů na stránky).

Bezpečnost: Servery Finecharts využívají řadu opatření k ochránění osobních dat našich uživatelů. Z bezpečnostního důvodu jsme si pro provádění platebních operací vybrali partnery, kteří používají nejmodernějších technologií a šifrování. Nikdo ze zaměstnanců Finecharts se nemůže dostat k žádným Vašim citlivým údajům jako je například číslo platební karty.

Jako technickou formu zabezpečení informací na serveru používáme firewall. Stránky s citlivými údaji jsou přenášeny k uživateli šifrovaně pomocí protokolu HTTPS.

Učinili jsme také řadu opatření pro ochránění dat off-line. K serveru s personálními daty mají přístup jen pověření pracovníci , kteří tato data potřebují pro výkon své funkce. Server je umístěn ve chráněném prostředí s omezeným přístupem ze strany ostatních pracovníků nebo eventuelně veřejnosti.

Oznámení o změnách: Jestliže se rozhodneme změnit naši politiku ochrany osobních dat, umístíme oznámení o těchto změnách na příslušných místech na těchto stránkách. Jestliže se rozhodneme používat osobní údaje účastníků způsobem odlišným od toho prezentovaného v čase sběru informace, uvědomíme o tom uživatele formou zaslání e-mailu a umístěním oznámení o změně na našich stránkách po dobu třiceti dní.,

Kontaktní informace: Jestliže budete mít jakékoliv dotazy nebo návrhy týkající se ochramy osobních údajů, prosím kontaktujte nás pomocí  zpětné webové vazby (feedback) nebo zasláním e-mailu na support@finecharts.com.

Poslední aktualizace: 27.7.2013